LKI onderzoekers zijn actief op onderzoeksterreinen die de gehele cyclus van labo naar patiënt omvatten. In het hieronder voorgestelde overzicht geven we enkel de grote hoofdlijnen weer. Meer uitgebreide informatie kan U vinden op de pagina "Onderzoeksthema's - meer detail" en via de links in onderstaand overzicht.


Genetica en epigenetica van kanker
Kanker ontstaat door DNA beschadiging, en daarom zoeken LKI onderzoekers intensief naar fouten in het DNA van tumoren, zelfs tot op het niveau van afzonderlijke kankercellen. De laatste jaren wordt meer en meer duidelijk dat naast beschadigingen van ons DNA (genetica) ook fouten in de werking en aflezing van ons DNA (epigenetica) een belangrijke rol spelen in kanker. 


Kankermechanismen
Hoe verandert een normale cel in een kankercel? Vaak veroorzaken DNA beschadigingen fouten in de communicatiepaden in en tussen cellen, waardoor deze zich abnormaal gaan gedragen. Verder vertonen de chemische reacties in de cel (het tumormetabolisme) belangrijke afwijkingen bij kanker. LKI onderzoekers streven naar een beter begrip van deze mechanismen en leveren zo fundamentele inzichten voor verbetering van diagnostiek en behandeling van kanker. 


Tumormicromilieu en tumorimmunologie
Tumorweefsel bestaat niet allen uit kankercellen maar ook bloedvaten, bindweefselcellen en verschillende soorten immuuncellen die de tumor binnentrekken (doch zonder sterke afweerreactie). Zonder continue aanvoer van voedingsstoffen via de bloedvaten zou tumorgroei onmogelijk zijn. Tumoren wekken daarom de groei van nieuwe bloedvaten op, maar deze zijn van slechte kwaliteit. Als gevolg hiervan verlaten cellen de tumor op zoek naar betere omstandigheden (metastase) en worden geneesmiddelen niet optimaal aangevoerd naar de tumor. LKI onderzoekers zoeken meer inzicht in het tumormicromilieu en de tumorimmuniteit, en ontwikkelen benaderingen om de afweer tegen kankercellen te activeren en om de bloedvaten terug te normaliseren. 


Kankerdiagnostiek
Het bloed biedt een unieke inkijk in processen die plaatsvinden in het lichaam. Circulerend materiaal afkomstig van de tumor (tumorcellen, tumor DNA, lipiden, eiwitten, vesikels, ...) kan met gespecialiseerde apparatuur geanalyseerd worden voor een betere diagnose en opvolging van tumoren. Verder is ook het accuraat in beeld brengen van tumoren van zeer groot belang voor de diagnosestelling, voorbereiding van chirurgie, verdere opvolging enz. LKI onderzoekers verfijnen bestaande en ontwikkelen nieuwe technieken voor steeds betere analyse van het bloed en preciezere beeldvorming van tumoren.  


Kankertherapie
Het LKI werkt aan verschillende baanbrekende therapeutische benaderingen voor kanker via o.a. onderzoeks-programma's voor immunotherapie (waarbij de eigen afweer wordt gemobiliseerd voor het aanvallen van de tumor), nieuwe radiotherapie benaderingen (o.a. via het protontherapiecentrum), ontwikkeling van kankergeneesmiddelen, kankerchirurgie, en nanotherapieën. LKI artsen vervullen een pionierende rol voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen via deelname aan internationale samenwerkingsverbanden voor klinische studies. 


Kankerzorg
Het is duidelijk dat de behandelingen van kanker vaak bijzonder intensief zijn, en dit kan een impact hebben op het fysisch en cognitief functioneren van de patiënt. Daarom wordt er in ons onderzoek ook aandacht besteed aan supportieve (ondersteunende) zorgen en revalidatie na kanker (oncorevalidatie). Ook wordt er onderzoek verricht i.v.m. het opvolgen van (en reageren op) therapeutische bijwerkingen die optreden in de thuissituatie. Verder wordt bijzondere aandacht besteed aan de specifieke eisen die gesteld worden door de zorg voor ouderen met kanker. 


Orgaanspecifiek of populatiespecifiek kankeronderzoek
Naast de bovenvermelde meer overkoepelende onderzoekstopics, wordt er vanzelfsprekend ook even intens orgaanspecifiek onderzoek verricht naar een zeer brede waaier van praktisch alle kankertypes zoals o.a. longkanker, gynecologische kankers, prostaatkanker, borstkanker, huidkankers, gastrointestinale kankers, hematologische kankers, hersentumoren, hoofd-en halskankers, blaas- en nierkankers, zeldzame kankers. Bijzondere aandacht gaat eveneens uit naar kanker bij specifieke patiëntenpopulaties  (kinderen, ouderen, zwangeren).