Focus groups

B

Dit consortium richt zich op verschillende aspecten van blaas- en nierkanker, zoals: identificatie van biomarkers voor recidief, progressie en respons op therapie (gebaseerd op DNA-hypermethylatie...

The consortium focuses on several aspects of bladder and kidney cancer, such as: identification of biomarkers for recurrence, progression and response to therapy (based on DNA hypermethylation and...

Vele tumoren van de hersenen zijn jammer genoeg nog steeds zeer moeilijk te behandelen, en dus is doorgedreven onderzoek noodzakelijk. Deze groep spitst zich toe op het ontwikkelen van nieuwe...

Unfortunately, many tumors of the brain are still very difficult to treat, and hence thorough research is necessary. This group focuses on the development of new treatments (surgery, radiotherapy...

Deze groep heeft een zeer lange traditie van multidisciplinaire samenwerking, en buigt zich over een brede waaier van borstkankerfacetten: genetische ontstaans-mechanismen, rol van het metabolisme...

This consortium has a very long tradition of multidisciplinary collaboration, and focuses on a wide range of breast cancer facets: genetic mechanisms, role of metabolism, the link between immunity...

C

Cognitieve problemen (b.v. concentratiestoornissen) na behandeling voor kanker krijgen, terecht, meer en meer aandacht. Deze focusgroep richt de aandacht op 1) ontrafelen van mechanismen van...

Cognitive problems (for example, concentration problems) after treatment for cancer rightly receive more and more attention. This group focuses on 1) unraveling mechanisms of cancer-related...

Het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen voor kanker vormt de focus van deze groep. Het LKI beschikt over de excellent knowhow en infrastructuur voor onderzoek naar nieuwe kankergeneesmiddelen....

The development of new cancer drugs is the focus of this group. The LKI benefits from excellent know-how and infrastructure for research into new cancer drugs. Research teams in this focus group...

Voor de ontwikkeling van nieuwe diagnostische methoden of behandelingen voor kanker is er een behoefte aan modelsystemen die een groeiende tumor zo getrouw mogelijk imiteren. Deze groep richt zich...

For the development of new cancer diagnostic methods or treatments there is a need for model systems that imitate a growing tumor as faithfully as possible. This group focuses on such model...

E

Dat kanker een ziekte is die wordt veroorzaakt door mutaties of beschadigingen van het DNA in onze chromosomen, is genoegzaam bekend (genetische mechanismen). Deze focusgroep buigt zich echter...

That cancer is a disease caused by mutations or damage of the DNA in our chromosomes is well known (genetic mechanisms). The activities of this focus group, however, concern epigeneticmechanisms...

G

Deze groep focuseert op een hele reeks gynecologische kankers zoals baarmoeder(hals)kanker en ovariumkanker. Nadruk in deze focusgroep ligt op de ontwikkeling van nieuwe behandelingen (inc....

This group focuses on a broad set of gynecological cancers such as cervical, ovarian and endometrial cancer. The emphasis in this focus group is on the development of new treatments (including...

H

Deze focusgroep heeft tot doel de diagnostiek en behandeling van hoofd- en halskankers te verbeteren (een breed scala aan kankers in het hoofd- en halsgebied, met uitzondering van de hersenen). De...

This focus group aims to improve diagnostics and treatment for head and neck cancers (a broad variety of cancers located in the head and neck region, with exception of the brain). Ongoing...

Dit samenwerkingsverband is gericht op het onderzoek van een zeer brede waaier van kwaadaardige aandoeningen van bloed en beenmerg en immuunsysteem (leukemieën, lymfomen, multipel myeloma). De...

This collaboration is aimed at the investigation of a very wide range of malignant diseases of blood and bone marrow and immune system (leukemias, lymphomas, multiple myeloma). The focus is on...

I

Het accuraat in beeld brengen van tumoren is cruciaal voor diagnose, behandeling en opvolging van kanker. De radiologie speelt hier een centrale rol, en heeft een hele evolutie doorgemaakt van RX...

The accurate imaging of tumors is crucial for diagnosis, treatment and follow-up of cancer. Here there is a key role for radiology, which over the decades witnessed the development of RX, CT scans...

L

Lipiden spelen niet alleen een sleutelrol in het ontstaan van kanker, maar ook in de therapiegevoeligheid van de ziekte. Deze focusgroep brengt alle KU Leuven expertise rond lipiden,...

Lipids play a key role in the development of cancer and in it’s response to therapy. This focus group brings together all expertise at KU Leuven on lipids, lipid metabolism and lipid analysis to...

Nauwkeurige diagnose en opvolging van kanker hangt in toenemende mate af van de analyse van vloeibare materialen (meestal bloed). De teams van deze focusgroep ontwerpen nieuwe benaderingen voor de...

Accurate diagnosis and follow up of cancer increasingly depends on the analysis of liquid materials (usually blood). The teams of this focus group are designing novel approaches for cancer...

Deze groep focust op 2 belangrijke kankersoorten: longkanker en mesothelioma (kanker van het longvlies, veroorzaakt door asbes). De aandacht gaat hierbij naar 1) verbeteren van behandeling (chemo...

This focus group focuses on 2 major cancers: lung cancer and mesothelioma (cancer of the pulmonary membrane, mainly caused by asbestos). The focus is on 1) improving treatment (chemo, radio,...

M

Frequente langdurige blootstelling aan de zon leidt tot een toename in het voorkomen van melanoma. De focusgroep verricht onderzoek naar de moleculaire ontstaansmechanismen, de rol van stamcellen...

Frequent prolonged exposure to the sun leads to an increase in the occurrence of melanoma. The focus group carries out research into the molecular mechanisms, the role of stem cells, immune cells...

Recent werd gevonden dat het metabolisme van tumoren, alsook van de bloedvaten die zich in de tumor bevinden, duidelijk verschilt van het metabolisme van normale weefsels. Deze groep wil een beter...

It is clear that the metabolism of cancer cells, and of the intratumoral blood vessels and immune cells, clearly differ from the metabolism of normal tissues. This focus group wants to gain a...

N

Deze focusgroep gebruikt optische beeldvorming als een geavanceerd instrument voor preklinisch onderzoek in knaagdiertumormodellen. Daarnaast ontwikkelt deze focusgroep ook nanogeneesmiddelen, die...

The focus group on nanotherapeutics and optical imaging in cancer aims to bring together scientists in all areas of cancer research, and highlight how optical imaging is ideally suited as an...

P

De focusgroep prostaatkanker is een multidisciplinair samenwerkingsverband voor wetenschappelijk onderzoek, bestaande uit urologen, radiotherapeuten, biochemici, moleculair biologen, radiologen,...

The focus group prostate cancer is a multidisciplinary collaboration for scientific research, consisting of urologists, radiotherapists, biochemists, molecular biologists, radiologists, nuclear...

R

Rond kanker van het rectum wordt er binnen het LKI samengewerkt door een groep van buikchirurgen, radiologen, radiotherapeuten, nucleair geneeskundigen, pathologen, en maag-darmoncologen. Zij...

A LKI consortium of abdominal surgeons, radiologists, radiotherapists, nuclear physicians, pathologists, and gastroenterologists intensively collaborates on this topic. Together they carry out...

T

Dit samenwerkingsverband is gericht op het verkrijgen van meer inzicht in de mechanismen waarmee ons immuunsysteem kankercellen probeert aan te vallen, en op het ontwikkelen van nieuwe...

This partnership is aimed at gaining more insight into the mechanisms by which our immune system attempts to attack cancer cells, and at the development of new immunotherapies in which these body...

Het Leuvens kankerinstituut hecht zeer veel belang aan multidisciplinaire samenwerking tussen artsen en wetenschappers met zeer uiteenlopende expertises. Alleen op deze wijze worden de kankerproblemen ten gronde onderzocht, en is de kans het grootst voor het boeken van concrete vooruitgang. Daarom werden er in de schoot van het LKI een 20-tal zogenaamde focusgroepen opgericht, waarbinnen een multidisciplinair team zich buigt over een bepaald soort kanker of over meer overkoepelende kanker gerelateerde topics. Binnen elke focusgroep wordt er samengewerkt door artsen en onderzoekers komende uit verschillende klinische diensten en laboratoria. Elke focusgroep wordt geleid door een focusgroepcoördinator die de werkzaamheden en vergaderingen van de focusgroep leidt. De focusgroepvergaderingen vormen een belangrijk forum voor het bespreken van onderzoeksresultaten, het uitwisselen van ideeën, het plannen van nieuwe onderzoeksprojecten, het uitnodigen van gastsprekers, ... Als zodanig vormen de focusgroepen een krachtig middel om de "bench to bedside & back" cyclus van het moderne biomedische onderzoek zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.